Fonden

Diversifierad Lg

Diversifierad

Vi tror att diversifiering är det bästa sättet att hantera finansiell risk*. Många investerare känner igen det här, man brukar prata om att det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. I teorin är det här enkelt att förstå, men i praktiken kan det vara svårt att omsätta. Med Tenoris One hoppas vi ändra på det.

Utmaningen med att diversifiera i syfte att sänka sin risk är att det kräver att de enskilda investeringarna har en låg korrelation**, alltså att deras utveckling inte följer varandra utan utvecklas oberoende av varandra. Att till exempel försöka uppnå sänkt risk genom att ha en bred aktieportfölj, d.v.s. investera i flera bolag istället för i ett eller några stycken, har historiskt sett varit mycket svårt. Korrelationen mellan aktier är helt enkelt för hög för att uppnå en bra diversifiering. Det innebär att när konjunkturen och börsen viker, är sannolikheten stor att de flesta aktier blir påverkade.

Fonden uppnår låg risk genom diversifiering, vilket innebär att vi investerar i tillgångar som har låg korrelation med varandra, och där var och en av tillgångarna har goda avkastningsmöjligheter. Det är det vi kallar diversifiering på riktigt.

 

*I fonder mäts risk i standardavvikelse ställt i relation till fondens genomsnittliga utveckling. En hög standardavvikelse (hög risk) innebär att fondens utvecklingskurva har hög volatilitet, alltså att den rör sig mycket upp och ner. En låg standardavvikelse innebär att fondens utvecklingskurva har låg volatilitet och därmed har mindre rörelser upp och ner.

**Korrelation innebär att det finns ett samband mellan två variabler. Hög korrelation innebär ett starkt samband, alltså att två eller fler kurvor följer varandras utveckling. Låg korrelation innebär att sambandet är svagt, alltså att två eller fler kurvor inte följer varandras utveckling. 

Stabil Lg

Låg risk

Med en portfölj som är diversifierad på riktigt följer låg risk*. Låg risk i en fond innebär högre sannolikhet för en stabil utveckling och därmed en förutsägbar utveckling. Något vi tycker är värdefullt oavsett tidsperspektiv. Fondens långsiktiga målsättning är att standardavvikelse ska understiga 5 %.

Samtidigt som vi verkar för lägsta möjliga risk, så är målsättningen givetvis att generera en bra avkastning. För oss är bra avkastning alltid kopplad till hur stor risk som togs för att uppnå avkastningen. Vi försöker uppnå högsta möjliga avkastning till så låg risk som möjligt, något som enligt oss innebär en bra avkastning. Vår filosofi kring risk är att man måste ta viss risk för att få en rimlig avkastning, men man ska aldrig ta onödig risk. I Tenoris One gör vi allt för att eliminera onödiga risker.

 

*I fonder mäts risk i standardavvikelse ställt i relation till fondens genomsnittliga utveckling. En hög standardavvikelse (hög risk) innebär att fondens utvecklingskurva har hög volatilitet, alltå att den rör sig mycket upp och ner. En låg standardavvikelse innebär att fondens utvecklingskurva har låg volatilitet och därmed har mindre rörelser upp och ner.

Langsiktig Lg

Konjukturokänslig

Utvecklingen i Tenoris One är frikopplad från den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Det finns flera anledningar till att Tenoris One inte följer konjunkturen i allmänhet. Dels investerar vi normalt en relativt liten andel av kapitalet i börsen, vilket medför låg påverkan av börsutvecklingen. En annan viktig anledning är kopplad till hur vi arbetar. Vår metod bygger på att identifiera och investera i trender, oavsett om de är positiva eller negativa. Det innebär att fonden kan komma att gynnas såväl av en stark konjunktur som av en svag konjunktur.

Mynt Lg

Hur vi arbetar

Vi vill fatta rätt beslut så ofta som möjligt. För att göra det arbetar vi enligt ett antal principer och enligt en viss metod. Våra principer ändras inte över tid men metoden förfinas kontinuerligt i takt med att vi lär oss av våra misstag. Några principer som är viktiga för oss att följa är:

Ansvar

Att förvalta någon annans pengar är ett stort ansvar. Det synsättet är grunden i alla beslut vi fattar. Vi tror på långsiktiga relationer med våra investerare och hoppas att vårt sätt att ansvara för pengar mynnar ut i ett långsiktigt förtroende.

Trender

Vi investerar i trender. Det innebär att vi bara investerar i en viss tillgång när vi tror att tillgången befinner sig i en positiv eller negativ trend, alltså om dess pris kan förväntas bli högre eller lägre i framtiden.

Beslut med stöd i data

När vi står inför ett investeringsbeslut så litar vi normalt inte på vår egen förmåga eller magkänsla för att avgöra om investeringen är bra eller inte. Så långt det är möjligt utvärderar vi investeringshypoteser med stöd från omfattande beräkningar. Det ger oss en trygghet i att fatta beslut om när vi vill investera och när vi vill avyttra.  

Långsiktighet

Fonden investerar normalt alltid långsiktigt, oavsett vad vi investerar i. Vad som är lång sikt skiljer sig beroende på tillgång, men principen är alltid densamma. 

Få men olika tillgångar

Vi tycker det är svårt att hitta ens ett fåtal riktigt bra investeringar. Ännu svårare än att hitta en eller ett par bra investeringar är att hitta väldigt många bra investeringar. Det synsättet gör att vi inte eftersträvar ett stort antal tillgångar i fonden. Givet att fonden uppnår önskvärd riskspridning ser vi sällan något värde i att investera i väldigt många tillgångar. Fonden är normalt investerad i 8–15 tillgångar vid ett enskilt tillfälle, vilket är färre än i de flesta andra fonder. Dessa tillgångar är kopplade till olika sektorer och olika geografiska regioner, till exempel råvaror, jordbruk, valutor, börsindex och aktier.

Dokument Lg

Fondens rättsliga ställning

 

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fonden riktar sig till allmänheten. Läs mer om fondbestämmelser, fondfakta etc. i fonddokumenten.

 

KIID Tenoris One

KIID English Tenoris One

Fondebestämmelser Tenoris One

Informationsbroschyr Tenoris One

Faq Lg

FAQ

Vi tycker det är betydligt enklare att uppnå en bra total avkastning genom att minimera förluster än att maximera vinster. Med hög risk är det nästan oundvikligt att ibland göra större förluster i enskilda investeringar. Vi vill undvika att behöva ta igen stora förluster, sättet vi gör det på är att minska risken i varje enskild investering och i vår portföljsammansättning.
Det går inte att säga exakt vilka tillgångar du får då detta ändras beroende på marknadsutveckling och rådande förutsättningar. Normalt är fonden investerad i en blandning av ädelmetaller, industrimetaller, jordbruksprodukter, börsindex och valutor. Exempel på dessa kan du se på vår startsida.
Investerare som typiskt sett är intresserade av att investera i vår fond är allt ifrån småsparare till stora institutionella investerare. Vi ser även ett intresse från företag som söker avkastning på sitt överskottskapital.
Vi är inte unika, vi är bara ganska ovanliga. Vårt sätt att investera, i ett fåtal väl valda tillgångar som inte korrelerar med varandra, är så långt vi känner till väldigt ovanligt i Sverige. Globalt finns några aktörer som verkar ha liknande strategi. De aktörer som vi känner till vänder sig vad vi vet inte till allmänheten utan endast till institutioner, kanske är just det något som gör oss unika.

Hur gör jag för att köpa Tenoris One?

Köp fonden hos någon av våra samarbetspartners

Fondfakta

  • Fondnamn: Tenoris One
  • ISIN-kod: SE0014808416
  • Fondtyp: Specialfond
  • Förvaltningsavgift: Fast avgift 1%, prestationsbaserad avgift 20%
  • Fondens risk: 4 av 7
  • Jämförelseindex: OMRX TBILL
  • Fondens startdatum: 2020-10-12
  • Fondbolag: AIFM Capital AB
  • Ansvarig förvaltare: Henric Nordin